0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ARCHIWUM PRZETARGÓW 
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami » Deklaracja dostępności


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Muszyńska technika_zwik@tuszyn.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 614 30 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępna cyfrowo
  • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
  • Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna budynku Zakładu Wodociągu i Kanalizacji zlokalizowanego w Tuszynie ul. Brzezińska 86A

  • Na parkingu brak jest wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  • Wejście do budynku nie posiada podjazdów ani pochylni dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku są bezprogowe, dwuskrzydłowe gdzie główne skrzydło posiada szerokość 90 cm oraz otwierają się na zewnątrz.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • Budynek jest parterowy, co daje możliwość bezproblemowego poruszania się po nim przez osoby niepełnosprawne


Informacja opublikowana przez:
  Mateusz Wymysłowski dnia 2 luty 2021 godz. 07:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Mateusz Wymysłowski dnia 2 luty 2021 godz. 07:33
Liczba odsłon:
  1305 od 2 luty 2021 godz. 07:33  (średnio 2.06 odsłon/dobę)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Brzezińska 86a, 95-080 Tuszyn

(42) 614-30-18
zwik@zwiktuszyn.pl